حمید مظفری

دکتر حمید مظفری

تخصص : دندان پزشک

www.drhamidmozafari.ir

آدرس : مشهد بلوار وکیل اباد- حاشیه بلوار جلال ال احمد(ایرج میرزا) بین 12و14 پ54 طبقه اول

دانلود اپلیکیشن مشاهده وبسایت

عنوان مقاله :دوستی

دوستی

دوری و دوستی با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز. تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. دوستیِ خاله خرسه هرچه از دوست می رسد، نیکوست. دوستان وفادار بهتراز خویشند. هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می‌شوند. آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد. با دوست چو بد کنی، شود دشمن تو. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی به عالمی نفروشیم مویی ازسر دوست. وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری، به دوستانش نگاه کن. دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را. دشمن دانا به ازنادان دوست. چون کوی دوست هست، به صحرا چه حاجت است. دوستان را دل نوازی کن که جانبازی کنند. دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را. دوستی وصله شده‌ به ندرت به کیفیت سابق باز می‌گردد.