دکتر

تخصص : رازها و نیازها

آدرس :

دانلود اپلیکیشن مشاهده وبسایت

عنوان مقاله :funny money

funny money

اولین پایه اساسی عشق ورزی و عشق پذیری اولین پایه اساسی عشق ورزی و عشق پذیری آن است که تا هشت سالگی ، پدر و مادر این عشق را در وجود ما بکارند . و این خود چهار شرط اصلی دارد: پدر و مادر عاشق یکدیگر باشند . پدر و مادر به عشق بدون قید و شرط " unconditional love "که تنها نوع عشق میان فرزند و والدین میتواند باشد، باور داشته باشند، یعنی او را فقط به خاطر اینکه هست بخواهند ، نه به خاطر اینکه خوب است یا درس میخواند. کودک مهم باشد نه اینکه برای او وقت صرف کنند بلکه به این معنی که عقیده، نظر و خواسته او به همان اندازه مهم باشد که خواسته و نظر دیگر افراد مهم است. در این خانه محبت اساس روابط خانوادگی باشد که برای این کار دو چیز نباید باشد : الف : دشمنی با هیچکس نباشد نه با عمه و خاله، نه با همسایه . ب : قدرت و فرمان و دستور نباید باشد و آنچه که هست برای مدیریت است نه برای دستور دادن یا فرمانروایی .